Ny mand i vandværksbestyrelse

Som vanligt var generalforsamlingen for vandværket en fredelig affære. Der var stort set ingen tilhørere, hvilket jo kan undre eftersom at bestyrelsen jo faktisk administrerer ret store summer.

Formanden skældte ud over at flere “amatørgravere” i årets løb havde overgravet vandledninger. Der var en kraftig opfordring til lodsejere om at kontakte værket inden gravearbejder. Værket har detailjerede kort over hvor ledningerne ligger i jorden og det er gratis at kontakte Ole om dette.

Værket fungerer i øvrigt nu under en ændret selskabsform.

Se beretningen på værkets hjemmeside.

Der var lidt diskussion om hvor mange forbrugere værket egentlig har, usikkerheden skyltes forskellige måder at opgøre antallet på. Skal vi regne antal målere, eller antal betalere.

En fremmødt beklagede sig over at værket var urimeligt hurtige til at tilskrive rykker gebyr, især i tilfældet som i år hvor hvor sidste rettidige betalingsdag lå lige op til en weekend. En indbetaling på posthus på sidste dag ville ikke kunne registreres før gebyret blev tilskrevet. Bestyrelsen lovede at se på rimeligheden i gebyrpolitikken ved næste bestyrelsesmøde.

Endvidere blev det fremført at det høje jern/kalk indhold i vandet slider på folks installationer, det blev foreslået at værket skulle investere i forbedret vandbehandling da en eventuel fordyrelse af vandet ville blive opvejet af sparede reparationer. Bestyrelsen mener ikke at vores indhold var så højt at det slider på installationerne, men medgav at vi ligger på grænsen for acceptabelt jern/okker indhold. Værkføreren informerede om at der i det kommende år er afsat midler til forundersøgelse af hvordan vandbehandlingen kan forbedres.

Niemann Bejerholm, som har siddet i bestyrelsen i 19 år, ønskede ikke genvalg og Anders Rasmussen blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem. Formanden sluttede med at takke Niemann for hans indsats i bestyrelsen med ordene:”Der har i alle årene stået stor respekt om Niemanns indsigt, erfaring og kompetencer som vandværket og den øvrige bestyrelse har nydt godt af.”

Print Friendly, PDF & Email