Vedtægter for Foreningen Ugerløse Lokalforum

§ 1 Navn og formål

Foreningens fulde navn er ”Foreningen Ugerløse Lokalforum”, og den er hjemmehørende i Ugerløse Sogn, Holbæk Kommune. Formålet med ”Foreningen Ugerløse Lokalforum” er:

1.1. At fungere som bindeleddet mellem på den ene side Byrådet og administrationen i Holbæk Kommune samt andre offentlige myndigheder, og på den anden side indbyggere, foreninger og institutioner (lokale interessenter) i Ugerløse Lokalområde. ”Foreningen Ugerløse Lokalforum” er Byrådets lokale dialogpart i forbindelse med emner der har bred interesse i lokalområdet, og er høringspart i sager vedrørende lokalområdets fortsatte udvikling. Samtidig kan ”Foreningen Ugerløse Lokalforum” koordinere og formidle lokale interessenters meninger til Byrådet.

1.2. At fungere som overordnet ansvarlig for Ugerløse Friluftsbad’s ”brugerråd” jf. § 6.1

1.3. At fungere som overordnet ansvarlige for et ”Flag- og juleudsmykningsudvalg” jf. § 6.2

§ 2 Ansvar og kompetence

”Foreningen Ugerløse Lokalforum” har kompetence til at repræsentere lokalområdet overfor Byrådet og andre offentlige myndigheder i generelle spørgsmål. Denne kompetence ændrer ikke på, de enkelte lovfæstede og selvejende bestyrelsers kompetence til at repræsentere og varetage disse institutioners særskilte interesser.

”Foreningen Ugerløse Lokalforum” skal sikre en løbende dialog med Byrådet for at fremme udviklingen i lokalområdet. I den forbindelse kan der nedsættes arbejdsgrupper, der kan udarbejde oplæg med henblik på at understøtte foreningens arbejde og indflydelse på Byrådets beslutninger.

”Foreningen Ugerløse Lokalforum” har kompetence til at nedsætte og afvikle underudvalg, udover de 2 lovbefæstet under § 1

2.1. Medlemmer af Lokalforums bestyrelse, har som repræsentanter for byens interessenter, oplysningspligt til loyalt og ubetinget at informere øvrige medlemmer af Lokalforums bestyrelse, omkring emner som har interesse i lokalområdet, i det omfang det er muligt.

Med bred interesse i lokalområdet menes f.eks. emner som berøre øvrige interessenter, ændringer af lokal planer m.m.

2.2. Lokalforums bestyrelse koordinere og prioritere emner og projekter som har bred interesse i lokalområdet min. 1 gang om året.

§ 3 Foreningen Ugerløse Lokalforums sammensætning

Medlemmer i ”Foreningen Ugerløse Lokalforum” er foreninger, erhvervsliv og borgere med hjemsted i Ugerløse Sogn, samt institutioner beliggende i Ugerløse Sogn, og hvis primære interesser er i lokalområdet. Enhver borger over 15 år er automatisk medlem af foreningen.

For foreninger og institutioner gælder endvidere, at de skal have udarbejdet vedtægter vedtaget på en offentlig generalforsamling eller via lovgivning. Dens vedtægter skal være offentligt tilgængelig. Foreninger må ikke være kommercielle, så betragtes de som erhvervsliv.

Medlemskab af foreningen er gratis.

§ 4 Bestyrelsen sammensætning

Bestyrelsen i ”Foreningen Ugerløse Lokalforum” består af repræsentanter for de i § 3 nævnte interessenter.

4.1. På den årlige generalforsamling kan foreninger og institutioner indstille hver én repræsentant, der dermed er valgt til bestyrelsen. I tilfælde af forfald i valgperioden, er den berørte forening eller institution berettiget til at stille med en suppleant.

4.2. Repræsentanter for erhvervslivet kan på den årlige generalforsamling, efter fælles overenskomst, indstille op til 2 repræsentanter, der dermed er valgt til bestyrelsen. Såfremt der ikke er opnået enighed blandt erhvervslivet om indstilling af 2 repræsentanter til generalforsamlingen, foretages der valg blandt kandidaterne under generalforsamlingen. Stemmeberettiget er alle der driver aktivt erhverv i lokalområdet. I tilfælde af stemmelighed foretages der omvalg mellem de kandidater der har stemmelighed, hvor alle fremmødte medlemmer på generalforsamlingen har stemmeret.

4.3. I bestyrelsen indgår desuden op til 4 repræsentanter for indbyggerne i lokalområdet. Disse repræsentanter vælges direkte på den årlige generalforsamling. Alle foreningens medlemmer jvnf. §3 er valgbare. Stemmeberettigede er alle medlemmer jvnf. §3, som er tilstede på generalforsamlingen.

4.4. En repræsentant for ”Flag- og juleudsmykningsudvalget” jvnf. § 6.2, indgår som medlem af bestyrelsen i Lokalforum.

4.5. Bestyrelsen skal bestå af mindst 5 personer. Er det ikke muligt at opstille 5 personer, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling

§ 5 Bestyrelsens konstituering

Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, en næstformand, en kasserer og en sekretær/pr. udvalg, efter hver generalforsamling.

5.1. Formanden indkalder til og leder bestyrelsens møder og har i tilfælde af stemmelighed den udslagsgivende stemme.

5.2. Næstformanden kan i tilfælde af formandens forfald træde i dennes sted.

5.3. Kassereren er ansvarlig for lokalforums midler, herunder de midler der måtte blive bevilget af kommunen. Regnskab aflægges overfor bestyrelsen og generalforsamlingen

5.4. Sekretæren/pr. udvalg fører lokalforums protokol og sørger for at protokollen og relevante dokumenter bliver tilgængeligt for medlemmerne.

§ 6 Brugerråd

Bestyrelsen udpeger som minimum to nedenstående udvalg:

6.1. Et Brugerråd for Ugerløse Friluftsbad. I brugerrådet skal sidde repræsentanter for de primære brugere af Friluftsbadet samt den tekniske serviceleder. Brugerrådet kan i samråd med den kommunale administration træffe driftsmæssige beslutninger, mens større og mere vidtrækkende beslutninger – samt beslutninger, der skal laves i samråd med Byrådet skal forelægges bestyrelsen i ”Foreningen Ugerløse Lokalforum”.

6.2. Et ’Brugerråd’ for et ’Flag og juleudsmykningsudvalg’, der har følgende formål:

 1. a) Skaffe midler og arbejdskraft til opsætning, drift, udbygning og vedligeholdelse af flagallé og juleudsmykningen til opsætning langs Ugerløses vigtigste indfaldsveje
 2. b) Udvalget består af frivillige, og er selvsupplerende
 3. c) Udvalget konstituerer sig én gang årligt, med en formand, en næstformand og en kasserer. Og udvalget refererer i alt til beslutninger truffet i Foreningen Ugerløse Lokalforum
 4. d) På den årlige generalforsamling i Foreningen Ugerløse Lokalforum, skal ”Flag- og juleudsmykningsudvalget” hvert år aflægge og få godkendt regnskab for sidste kalenderår. Regnskabet for ”Flag- og juleudsmykningsudvalget” føres uafhængigt af de øvrige aktiviteter i Foreningen Ugerløse Lokalforum. Formanden og kassereren for Foreningen Ugerløse Lokalforum skal dog revidere ”Flag- og juleudsmykningsudvalgets regnskab før det fremlægges på Foreningen Ugerløse Lokalforums generalforsamling.

§ 7 Foreningen Ugerløse Lokalforums økonomi

7.1. ”Foreningen Ugerløse Lokalforum” administrerer og træffer beslutning om anvendelse af de økonomiske midler, der stilles til rådighed af kommunen eller tilvejebringes på anden måde.

7.2. ”Foreningen Ugerløse Lokalforum” tegnes af kasserer og formand i forening, eller et bestyrelsesmedlem i forening med en af de førnævnte.

§ 8 Borgermøder og generalforsamling

8.1. ”Foreningen Ugerløse Lokalforum” skal sikre forberedelse og afvikling af møder med repræsentanter fra Byrådet i Holbæk kommune. Møderne har til formål at sikre information, dialog og kommunikation.

8.2. Borgermøder indkaldes af bestyrelsen efter behov.

8.3. ”Foreningen Ugerløse Lokalforum” indkalder herudover til en årlig generalforsamling, der indkaldes med min. 20 dages varsel, enten ved husstandsomdelt brev/folder eller annoncering i lokalpressen, eller med opslag centrale steder i byen, samt på hjemmesiden & sociale medier. Mødet afholdes i første kvartal af året. Generalforsamlingen skal som udgangspunkt gennemføres ved fysisk fremmøde, dog kan bestyrelsen vælge at afvikle generalforsamlingen online, ved Statslig restriktioner såsom forbud mod fysisk sammenkomster. Generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte deltagere.

8.4. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal foreligge skriftligt og være formanden i hænde senest 10 dage før mødet. Lokalforum offentliggør indkomne forslag senest 2 dage før mødet på lokalforums hjemmeside.

8.5. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes såfremt et flertal af bestyrelsen eller mindst 30 borgere forlanger det, med angivelse af dagsorden. Anmodning skal forlægges formanden, og Ekstraordinær generalforsamling skal derefter afholdes inden 30 dage

8.6. Generalforsamlingen har følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetæller
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Fremlæggelse af regnskab/økonomisk oversigt, til godkendelse
 5. Fremlæggelse af regnskab/økonomisk oversigt for Flag- og juleudsmykningsudvalget, til godkendelse
 6. Indkomne forslag
 7. Præsentation af bestyrelsesmedlemmer for foreninger og institutioner.
 8. Valg af borgerrepræsentanter
 9. Valg af bilagskontrollant. Første gang 2, derefter skiftevis en hvert år.
 10. Præsentation af erhvervslivets repræsentant(er) og evt. valg mellem disse.
 11. Eventuelt.

§ 9 Vedtægtsændringer

9.1. Ændringer i vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Ændringerne træder i kraft med virkning efter den generalforsamling, de vedtages på

§ 10 Opløsning af Foreningen Ugerløse Lokalforum

10.1. Skal ske på 2 af hinanden indkaldte generalforsamlinger, med 30 dages mellemrum. Opløsning skal ske med 2/3 flertal på første generalforsamling, og simpelt flertal på anden generalforsamling.

10.2. Ubrugte midler skal tilgå aktiviteter i Ugerløse sogn, efter indstilling fra bestyrelsen og godkendelse på generalforsamlingen

§ 11 Ikrafttræden

Disse vedtægter træder i kraft efter den på generalforsamlingen 24. marts 2022

Print Friendly, PDF & Email